lördag 31 mars 2012

Krigsoroligheterna 1814

Pliktläsandet fick sin belöning: Emilie Flygare-Carléns Skuggspel är läst till sista bokstav och det tog sig på slutet!

1814 var det dags för ännu ett krig mot Norge och Strömstad med omgivningar fylldes åter av militärer. Sverige hade nyligen plockat in en fransk officer att bringa reda i sin krisande monarki och Carl Johan hade redan infört förändringar inom krigsmakten: prygelstraffet hade avskaffats "såsom oförenligt med menniskans värdighet och rättigheter", och mat hade ordnats till soldaterna. Den sistnämnda åtgärden var en sann lisa även för befolkningen i de områden där trupperna uppehöll sig.
Sanningen fordrar [...] det erkännandet att Bohuslän, liksom hela Sverige, när året derpå kriget utbröt, fick göra bekantskap med något, som hittills inom landet varit obekant, nemligen en fullkomligt väl ordnad ekonomi för manskapet. Provianteringen var så riklig, att de förvånade soldaterna lefde som vid de egyptiers köttgrytor. Officerarne, som deremot hade aflöning, mådde icke på långt när alltid lika väl, isynnerhet under vistandet i det under krigen ständigt svältande Norge, der de torkade vid idel torrfisk.
Dock fick Strömstads borgare andra bekymmer: Carl Johan själv förlade sitt högkvarter i staden och det blev ett väldigt rangerande för att skramla ihop möbler, speglar och lampor till att ordna ett tillräckligt grant husrum åt kronprinsen. Med sig hade han dessutom "det hundradubbla släpet af högre och lägre officerare, galonerade kommissariatsherrar, hofherrar, kurirer, näsvisa lakejer och [...] myriader af all slags betjening". För att inte tala om frikåren, royal suédois, vilken väckte stor nyfikenhet bland stadens befolkning, inte minst för sina egenartade matvanor.

Anledningen till oroligheterna var att den danske kungen Fredrik VI vid fredsuppgörelsen i Kiel 14 januari 1814 avsade sig Norge till förmån för Sverige. Den danske arvprinsen Kristian Fredrik, ståthållare i Norge, vägrade dock acceptera att Norge skulle hamna under svensk överhöghet och drog igång en kampanj för att göra sig själv till kung över ett självständigt Norge. Flygare-Carlén beskriver ingående Kristian Fredriks manövrar. Småningom fick han ju ge sig, Norge kom i union med Sverige och trupperna lämnade åter Strömstad.

De sista sidorna av Skuggspel ägnar Flygare-Carléns åt sin egen ungdomstid och väg till författarskapet, och det får ett eget inlägg vid ett senare tillfälle.

Inga kommentarer: